Általános iskola

Iskolánkról

Intézményünk alapítására 1900-ban került sor, melyet évtizedeken keresztül Éltes Mátyás gyógypedagógus vezetett. A Budapest X. kerületében található mai épületünket 1997-ben foglalhattuk el. Általános iskolánkban sajátos nevelési igényű, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelését-oktatását látjuk el. Az általános iskolába a Főváros Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági Tagintézménye által kiállított szakértői vélemény alapján, az év folyamán folyamatosan kerülhetnek be a gyerekek.

Pedagógiai célkitűzéseink közül kiemelt jelentőségűnek tekintjük, hogy diákjainkat hozzásegítsük mindazokhoz az ismeretekhez és készségekhez, képességekhez, amellyel megvalósulhat személyiségük sokoldalú kibontakozása, eredményes továbbtanulásuk, sikeres társadalmi integrációjuk. Tanulóink számára egyénre szabott fejlesztést biztosítunk, erre tekintettel az ismeretek elsajátítása során figyelembe vesszük a gyermekek eltérő haladási ütemét.

Az egyéni szükségetek alapján fejlesztő pedagógiai és logopédiai ellátásban, – indokolt esetben – pszichológusi segítségben részesülnek tanulóink.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az érdeklődésüknek megfelelő, tartalmas szakkörökön, szabadidős programokon vehessenek részt. A szabadidő hasznos eltöltését szolgálja az iskolakönyvtárunk. Intézményünk nagyméretű udvarral is rendelkezik, ahol adott a lehetőség különféle sporttevékenységek végzésére. Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai hagyományaink ápolására, rendszeresen szervezünk projektnapokat, versenyeket, kirándulásokat, ünnepségeket.

Kiemelt fejlesztési területként tekintünk a társadalmi normák elsajátítására. Ennek megfelelően munkánk központi eleme az önellátásra és az egészséges életmódra nevelés, a megfelelő ön- és társismeret kialakítása. Így különös gondot fordítunk a kommunikációs készségek fejlesztésére, az erőszakmentes konfliktuskezelési technikák gyakoroltatására, a felelősségtudat erősítésére, az empatikus, toleráns viselkedés fejlesztésére.

Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelése, oktatása

A hiperaktív – megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő és figyelemzavarral küzdő gyermekekről általában Hiperaktív gyereknek lenni éppúgy nem lehet könnyű, mint a környezetében élőknek elviselni egy hiperaktív gyereket:

 • Figyelmüket nehezen irányítják, ha az ingerek elárasztják őket, ingerlékenyek lesznek.
 • A hiperaktív gyerek másképpen veszi fel az információt, másképpen tárolja, és másképpen idézi fel, mint az átlag gyerek.
 • A hiperaktív gyerek nem gondolkodik, azonnal elkezd válaszolni, cselekedni nem számolva a következményekkel. Belső ellenőrzésük hiányzik.
 • Sokat és gyorsan beszél, többnyire másról, mint amit kérdeznek tőle.
 • Nem tanul saját tapasztalataiból. Az ő élménye egészen más, mint ahogyan mi gondolnánk.
 • Alapvető dolog, hogy egy meghatározott cél érdekében az egyik cselekedetből következik a másik. Ha az egyes cselekvéseket gyöngyszemnek tekintjük, akkor egy cél érdekében felfűzzük a gyöngyöket, és végül – normális esetben – egy “nyakláncot” kapunk. A hiperaktív gyerek gyöngyszemei viszont szanaszét hevernek, nem fűzi össze őket semmi, mert az ő fejéből hiányzik az a fonál, amire a gyöngyszemeket felfűzhetné: számára az események között nincs egyértelmű kapcsolat. Amikor a szülő felvesz egy gyöngyszemet és megkérdezi, hogy mi köze van ennek a másikhoz, a gyerek látszólag még a kérdést sem fogja fel. Számonkéréskor értetlenül néz ránk, tagadja, hogy köze lenne az eseményhez, valaki másnak tulajdonítja. Bármilyen hihetetlenül hangzik, nem hazudik.
 • Állandó bizonytalanságban és kiszolgáltatottságban élnek. Mivel a viselkedés és annak következménye között nem észlelnek kapcsolatot, nem tartják felelősnek magukat a cselekedeteikért. Másokat hibáztatnak, nem értik a számonkérést, meglepődnek a visszautasításon.
 • Erős szorongás alakulhat ki náluk, mert azt jól megtanulják, hogy bármit tesznek, abból valamiféle baj származik.
 • Többnyire rossznak tartják önmagukat, nincs önbizalmuk.
 • Vágynak a szeretetre, mások elismerésére, de nem ismerik az ehhez vezető utat.
 • Nyughatatlanságuk miatt gyakran szenvednek, rossz a közérzetük.

Hiperaktív gyereknek lenni nagy kincs!

 • Problémahelyzetben kreatívak, ötleteik átlagon felüliek
 • Érzékenyek, empatikusak
 • Segítőkészségük fejlett
 • Ragaszkodóak, szeretetteljesek
 • Kíváncsiak, érdeklődőek

Pedagógiai céljaink és módszereink a hiperaktivitás és figyelemzavar tünet együttesének tükrében.

Célunk, hogy a ránk bízott tanulóknak gyermek- és személyiség központú oktatást-nevelést biztosítsunk, figyelembe véve sajátosságaikat. Az oktató-nevelő munkát az a távlati cél vezérli, hogy iskolánkból majdan kikerülve, diákjaink a felnőtt társadalom sikeres, kreatív teljes értékű tagjaivá váljanak. Mindennapos célunk, hogy gyermekeinket komplex személyiségfejlesztésben részesítsük, melynek eredményeképpen egy önértékelésükben egészséges, társas kapcsolati rendszereikben, a normák- szabályok számukra bonyolultnak tűnő világában ügyesen tájékozódó egyéniségeket neveljünk.

Személyi feltételeink és módszereink a fent említett célok megvalósítására épülnek:

 1. A hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekek intézményünkben kis létszámú osztályokban tanulnak. Lehetővé téve, hogy minden gyermek egyéni, személyiségére kiszabott, differenciált bánásmódban részesüljön.
 2. Az osztálytanítóink mindegyike gyógypedagógus és tanítói vagy tanári végzettséggel rendelkezik.
 3. A differenciált munka eredményességét növeli, hogy az osztályban tanító pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztens segíti.
 4. Pedagógusaink elfogadóak, közvetlenek, toleránsak, türelmesek és következetesek. Szakmailag és emberileg felkészültek a hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekek sajátos nevelési igényeinek kiszolgálására.
 5. Következetes szabály- és jutalmazási rendszerünk; a napi tevékenységek rituálészerű ismétlődése, kiszámíthatósága elengedhetetlen feltétele tanulóink biztonságérzetének. A „biztonságban vagyok” érzés eredménye a fegyelmezett, sikeres oktatói-nevelői munka.
 6. Terápiás jellegű foglalkozásaink lehetővé teszik a hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekeink számára, hogy feldolgozatlan, fel nem ismert szorongásaik, belső frusztrációik feldolgozásra-felszínre kerüljenek. A rendszeres foglalkozások segítik tanulóinkat abban, hogy azonosítsák saját és mások érzelmeit; megtanulják szabályozni indulataikat-érzelmeiket.
 • Játékos foglalkozások magukban foglalják a személyiség-és csapatépítő játékok tárházát. Fejlesztik a gyermekek egyéni és szociális hatékonyságát, eredményességét.
 • Szakköreinken biztosítjuk az egyéni érdeklődési körök kiszolgálását, a tehetséggondozást. Szakköreink: Aprók tánca, színjátszó kör, kézműves szakkör és sportkör.
 • Konfliktusok, összetűzések esetén hatékony konfliktuskezelési technikával járunk el. Sikere az erőszakmentes kommunikációban, az azonnali helyzetelemzésekben, szerepfeltárásokban rejlik. Így barátságos körülmények között tanulják meg diákjaink az egyéni felelősségvállalást. Mindeközben tudatosul bennük, tévedni emberi dolog és hibázásaik ellenére szerethetőek maradnak.

Élet a tanórán kívül

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tanórán kívüli foglakozásokra is, ezzel is hozzájárulva gyermekeink komplex fejlesztéséhez. Tanórán kívüli foglalkozások:

  • Egyéni fejlesztés: – gyermekeink egyéni személyre szabott, individuális fejlesztésével két fejlesztő pedagógus foglalkozik. Az egyéni fejlesztés kiegészíti a gyógypedagógiai nevelést, célja a részképességzavarok csökkentése személyre szabott módszerek segítségével.
  • Logopédia: – beszédhibás gyermekek fejlesztésével, beszédhibák javításával foglalkozik. A helyes alakilag és tartalmilag szép beszéd nemcsak a társadalmi beilleszkedést segíti elő, de csökkenti egyes tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia) kialakulásának esélyét, teljes, komplex személyiségfejlesztő hatása van.
  • Pszichológiai megsegítés, foglalkozás: – hozzájárul gyermekeink lelki egészségének megőrzéséhez. Nagy segítséget nyújt a tanulók személyiségfejlesztésében különböző pszichológiai módszerek alkalmazásával. Nélkülözhetetlen a konfliktusok megoldásában, a tanulók képességeinek személyiségvonásainak feltérképezésében.
  • Szakkörök: – különböző szakkörök biztosítják a tanulók érdeklődésének megfelelő foglalkozásokat. A szakkörökön való részvétel azon kívül, hogy fejleszti a tanulók képességeit, lehetőséget az együttműködésre, a szabadidő kellemes, örömteli elköltésére.

Szakköreink:

  • zeneterápia,
  • természetjáró,
  • filmklub,
  • rajz szakkör,
  • sakk,
  • kerékpár,
  • Informatika,
  • kézműves,
  • Sport (ügyességi, labdajátékok, pingpong),

A szakkörök tartalma a gyermekek igényeinek megfelelően alakulnak. * Külső programokon való részvétel: – társadalmi integráció szempontjából elengedhetetlen, hogy tanulóink a külső világról minél szélesebb körű tapasztalatot szerezzenek. A kirándulásokon, színházi (bábszínházi) előadásokon, könnyű, ill. komolyzenei koncerteken, múzeumlátogatásokon való részvétel kiváló színterei a kultúra, a természet megismeréséhez, megszerettetéséhez, emellett csoportformáló hatása van.

A szövegre kattintva megtalálható a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák – köztük intézményünk – bemutatkozása