Beiratkozással kapcsolatos információk

Kedves Szülők! 

A személyes beiratkozás időpontja:

2021. április 15. (csütörtök) 8:00 órától 16:00 óráig

2021. április 16. (péntek) 8:00 órától 16:00 óráig

Adott napokon l eltérő időpont – indokolt esetben – telefonon történő előzetes egyeztetés alapján

Az általános iskola első évfolyamára történő elektronikus beiratkozáskor a KRÉTÁba fel kell tölteni, személyes beiratkozás alkalmával az intézményben be kell mutatni az alábbi iratokat:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat
  • a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát
  • a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot
  • a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára

Ha a tanköteles korú gyermek még egy évet óvodában marad, a szülőnek a körzetes iskola felé ezt nem kell jelezni, az iskola fenntartója erről értesíti a gyermek lakóhelye szerint körzetes intézményt.

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmek teljesítésének lehetőségéről szóló tájékoztatóját legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt nyilvánosságra hozza.

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű gyermekek kérelmét teljesíteni. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt – nyilvánosságra kell hozni. A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található. A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a gyermek, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a gyermek

  • szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő, vagy
  • testvére az adott intézmény tanulója, vagy
  • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található
  • az iskola lekóhelyétől, ennek hiányában atrtózkodási helyétől egy kilométeren belül található

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó, illetve a gyermek felvételének elutasításáról szóló döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. A felvételi kérelemmel kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

KÉRJÜK, HOGY AKIK MÉG NEM VETTÉK FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT BEIRATKOZÁSI SZÁNDÉKUKAT ILLETŐEN, MIELŐTT ELKEZDIK AZ ELEKTRONIKUS BEIRATKOZÁST, MINDEN ESETBEN TELEFONÁLJANAK INTÉZMÉNYÜNKBE! (1/262-4313)

 Az elektronikus beiratkozás menete:  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 1.Nyissa meg a fenti linket!

2.Kattintson a jobb felső sarokban a bejelentkezés menüre.

3. A megnyíló felületen kérjen ideiglenes belépési felhasználónevet és jelszót.

4. Ezután felhasználónevével és jelszavával jelentkezzen be az e-ügyintézés/”beiratkozás általános iskolába” menübe

5. Végezze el a beiratkozást!

Az alábbi linkre kattintva pedig, segítséget kaphat arról, hogy hogyan zajlik a beiratkozás. 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106